mk_webbanners_1200px-06.png

Infiltratievoorziening: Premieaanvraag

Wat is een infiltratievoorziening?

Een infiltratievoorziening zorgt er voor dat het regenwater traag in de grond sijpelt in de plaats van mee met het afvalwater direct in de riolering terecht te komen. Een infiltratievoorziening kan op 2 manieren: bovengronds via een infiltratiekom of wadi of ondergronds via een infiltratieput of infiltratiebuis.

Een hemelwaterinstallatie of regenwaterput kan gekoppeld worden aan een infiltratievoorziening i.p.v. rechtstreeks de overloop van de regenwaterput op de riolering aan te sluiten. Regenwatergebruik gecombineerd met een infiltratievoorziening geniet de voorkeur.

Infiltratievoorzieningen worden gedimensioneerd op basis van het toevoerende oppervlak en de doorlatendheid van de grond.

Waarom kiezen voor een infiltratievoorziening?

  • Het snel afvoeren van het regenwater via verharde oppervlakken en gemengde rioleringen, zoals dat nu meestal gebeurt, heeft een negatieve invloed op de waterbalans. Regenwater kan niet meer infiltreren naar het grondwater, omdat er teveel verharde oppervlakte is die afstroming geeft naar de riolering.
  • Op veel plaatsen leidt dit tot een verlaging van de grondwatertafel. Zo ontstaat een verdroging van het milieu en is er ook minder grondwater beschikbaar voor bijvoorbeeld drinkwaterproductie. Bij hevige regenval kan het rioleringsstelsel het water niet verwerken. Vervuild water uit gemengde rioleringen gaat dan overstorten in het oppervlaktewater. De inspanningen die gedaan worden om het oppervlaktewater zuiver te houden, worden zo gedeeltelijk tenietgedaan. Afvalwater dat verdund wordt met regenwater kan minder effectief gezuiverd worden
  • Regenwater dat te snel afstroomt, kan stroomafwaarts voor overstromingen zorgen

Voorwaarden

  • De premie is geldig voor nieuwbouwwoningen en bestaande woningen
  • De premie moet minimum 1 maand voor de plaatsing van de infiltratievoorziening aangevraagd worden
  • De premie kan slechts éénmaal per gebouw aangevraagd wordenOp de infiltratievoorziening wordt minstens 50 m² dakoppervlakte of verharding aangesloten.
  • Het buffervolume moet in verhouding staan tot het gerealiseerd infiltratiedebiet.
  • Het buffervolume van de infiltratievoorziening moet minimaal 300 liter per begonnen 20 m² aangesloten verharde oppervlakte. (grondoppervlakte en dakoppervlakte) bedragen. Wanneer waterdoorlatende klinkers worden gebruikt, kan de helft van de aangesloten verharde oppervlakte in rekening worden gebracht om het buffervolume te bepalen.
  • De oppervlakte van de infiltratievoorziening moet minimaal 2 m² per begonnen 100 m² aangesloten verharde oppervlakte bedragen.

Procedure

Het ingevuld aanvraagformulier, samen met de volgende documenten (offerte, plan met ligging van de infiltratievoorziening), stuur je op naar:

College van burgemeester en schepenen,Stadhuis, Grote Markt 21, 2800 Mechelen of via duurzame.ontwikkeling@mechelen.be

Bedrag

Het bedrag van de premie bedraagt per gebouw € 500 voor een infiltratievoorziening. Het premiebedrag is onafhankelijk van de totale kostprijs.  De premie is te combineren met een premie voor een hemelwaterinstallatie.