ask-blackboard-chalk-board-356079-medium-.jpg

Veelgestelde vragen

Als we met een bootje aan onze kademuur willen werken, kan er dan een bootje ter beschikking gesteld worden?

Dat is een ondersteuning die we zeker kunnen bekijken wanneer we samen het ondersteuningspakket opmaken.

 

Het is sinds de jaren 1980 geleden dat eigenaars geïnformeerd werden over hun plicht om de kademuur te onderhouden, en dat het waterpeil laag gezet werd om dat onderhoud mogelijk te maken. Is de huidige schade dan geen gedeelde verantwoordelijkheid van Stad Mechelen en De Vlaamse Waterweg nv?

Eigenaars zijn sinds 1980 inderdaad niet meer geïnformeerd over hun plicht om de kademuren te onderhouden. Het waterpeil werd niet systematisch jaarlijks verlaagd. Dat heeft waarschijnlijk zijn historische redenen.
Stad Mechelen en De Vlaamse Waterweg nv voeren een inspectie uit en werken later met alle eigenaars een ondersteuningspakket uit. Op die manier komen we tegemoet aan de eigenaars met schade.
Iedereen kan vragen aan De Vlaamse Waterweg nv om het waterpeil te verlagen om onderhoudswerken uit te voeren. Eigenaars moeten dus  niet noodzakelijk wachten op een algemene peildaling. Meer informatie

 

Wie zorgt voor het onderhoud van rivieroevers?

Als dat rivieroevers zijn van waterwegen van De Vlaamse Waterweg nv, dan worden die oevers onderhouden door De Vlaamse Waterweg nv. Maar als die oevers deel uitmaken van een privaat perceel, is de private eigenaar verantwoordelijk voor het onderhoud. 

 

Word het Europees geld geïnvesteerd in de renovatie van de publieke kademuren?

Nee, met de Europese subsidie financieren we mee de inspectie (van alle kademuren) en het ondersteuningspakket dat we samen met en voor eigenaars zullen ontwikkelen. Met het Europees geld mogen we geen private personen noch De Vlaamse Waterweg nv subsidiëren.

 

Notarieel staat niet beschreven dat ik eigenaar ben van de kademuur en dat ik verantwoordelijk ben voor het onderhoud van de kademuur.

Je bent eigenaar van het perceel en de kademuur maakt deel uit van je perceel. De kademuren van de Dijle in de binnenstad zijn onderdeel van de bebouwing op eigen perceel (fundering, gevelmuur, …), dus hier is de perceeleigenaar verantwoordelijk voor. Wanneer je huis op de kademuur staat, vormt het de fundering van je woning. Dit is zo beschreven in het burgergerlijk wetboek:

Boek II – Goederen en verschillende beperkingen van de eigendom; Titel II – Eigendom; Hoofdstuk II – Recht van natrekking op hetgeen met de zaak verenigd wordt en een lichaam ermee uitmaakt; Afdeling I – Recht van natrekking betreffende onroerende zaken; Art. 552 – “De eigendom van de grond bevat in zich de eigendom van hetgeen op en onder de grond is. De eigenaar mag op de grond naar goeddunken planten en bouwen, behoudens de in de titel Erfdienstbaarheden of grondlasten gestelde uitzonderingen. Onder de grond mag hij naar goeddunken bouwen en graven en uit die gravingen alle voortbrengsels halen die zij kunnen opleveren, behoudens de beperkingen voortvloeiende uit de wetten en verordeningen betreffende de mijnen en uit de wetten en verordeningen van politie.”

 

Waarom moeten we aan De Vlaamse Waterweg nv betalen als we regenwater in de Dijle storten?

Dat is een Vlaamse wetgeving. Doordat je afvoerbuis boven de Dijle hangt, neem je oppervlakte in boven de Dijle. We hebben nagevraagd of dit afgeschaft kan worden maar dat is niet mogelijk. De inkomsten uit die belasting worden gebruikt voor het algemeen onderhoud van de waterwegen (de Dijle is eigendom van De Vlaamse Waterweg nv).

 

Downloads

 

Nog vragen of bedenkingen? Mail dan naar dijleleeft@mechelen.be