Stop Global Warming

Stop Global Warming pleit voor een minimumprijs voor de uitstoot van CO2. Ze vragen aan Europa om dit op de agenda van het parlement te plaatsen. Teken jij mee?

Koolstof beprijzen om de klimaatverandering te bestrijden

Stop Global Warming verzoekt de Europese Commissie EU-wetgeving voor te stellen om het verbruik van fossiele brandstoffen te ontmoedigen en energiebesparing en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen te stimuleren, teneinde de opwarming van de aarde tegen te gaan en de temperatuurstijging te beperken tot 1,5 °C

Belangrijkste doelen

Stop Global Warming stelt voor een minimumprijs voor CO2-uitstoot in te voeren, die oploopt van 50 EUR per ton CO2 in 2020 tot 100 EUR in 2025. Het voorstel houdt ook in dat het bestaande systeem van kosteloze toewijzing van emissierechten aan EU-vervuilers wordt afgeschaft en dat voor invoer van buiten de EU een mechanisme voor aanpassing aan de grens wordt ingesteld, om de lagere prijzen voor CO2-emissies in het uitvoerende land te compenseren. De extra inkomsten uit de koolstofbeprijzing dienen te worden gebruikt voor Europese beleidsmaatregelen ter ondersteuning van energiebesparing en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en voor een verlaging van de belasting op lagere inkomens.

Wat kan jij doen? 

Onderteken mee dit burgerinitiatief en vraag aan Europa om het voorstel in overweging te nemen.