Hemelwaterplan

Mechelen is, zoals vele andere steden, nog te weinig aangepast aan de klimaatverandering. In het verleden kampte de stad al met wateroverlast. In het hemelwaterplan werken we een visie uit hoe we samen oplossingen voor deze wateroverlast kunnen realiseren.

Dit doen we samen met andere waterbeheerders, onze buurgemeentes en andere overheden. We gaan na hoe het regenwater van bestaande en geplande wegen, gebouwen, andere verharde oppervlakken en eventuele aangesloten onverharde oppervlakken kan worden hergebruikt, geïnfiltreerd, gebufferd en tot slot kan worden afgevoerd naar een waterloop.

Meer neerslag en meer dagen met zware neerslag

De klimaatverandering, die al zichtbaar is in Vlaanderen, leidt tot meer neerslag en meer dagen met zware neerslag. Volgens de prognoses uit het MIRA klimaatrapport (2015) zullen regenbuien nog intenser worden en zal er zelfs tot 38% meer winterneerslag komen. Hierdoor zullen er meer overstromingen plaatsvinden. Dit kan opgevangen worden door regenwater meer ter plaatse te houden (opvangen voor hergebruik en  infiltreren) en meer ruimte voor water te voorzien (bufferen).

Mechelen is, zoals vele andere steden, nog te weinig aangepast aan de klimaatverandering. In het verleden kampte Mechelen al meermaals met wateroverlast. Bij korte intense regenbuien is deze overlast het gevolg van een te kleine capaciteit van de riolering in het verstedelijkt gebied, terwijl bij langdurige matige tot hevige regen dit te wijten is aan een algemene verzadiging van de bodem en natuurlijke waterlopen. Wanneer regenbuien intenser worden ten gevolge van de klimaatverandering, zullen overstromingen zich steeds meer voordoen.

Wat doet het hemelwaterplan?

Een hemelwaterplan brengt de huidige situatie in kaart. Er wordt gevisualiseerd waar er momenteel al een gescheiden rioleringsstelsel ligt. De zogenaamde regenwaterassen kunnen ondergronds (riolering waar enkel hemelwater is op aangesloten) of bovengronds liggen, bijvoorbeeld baangrachten. Daarnaast worden de plaatsen met wateroverlast geïnventariseerd. En tot slot wordt er een analyse gemaakt van de zones waar infiltratie mogelijk is.

Door deze gegevens bij elkaar te leggen, komen we tot zones met een hoge prioriteit. Dat is een zone waar overlast voorkomt en waar infiltratie moeilijk is of waar er geen regenwateras is om het regenwater weg te voeren (via het rioleringssysteem, grachten of waterlopen).

Voor deze zones wordt samen met de andere waterbeheerders (Aquafin, Polderbesturen, Provincie, Vlaamse Milieumaatschappij, De Vlaamse Waterweg nv...), onze buurgemeentes en andere belangrijke overheden naar optimale oplossingen gezocht om de wateroverlast weg te werken. Zo komen we met z’n allen tot een gedragen visie voor de zones met een hoge prioriteit. Deze visie zal dan stap voor stap in de praktijk vertaald kunnen worden door ingrepen uit te voeren.

Uitdaging voor een historische binnenstad

In een historische binnenstad is dit een grote uitdaging en is het moeilijk om de capaciteit van het rioleringssysteem aanzienlijk te vergroten. In de zoektocht naar extra ruimte voor water in extreme omstandigheden (hoogwater in de Afleidingsdijle in combinatie met een extreme regenbui), kan de Binnendijle een afvoerfunctie vervullen. Dit is mogelijk als er wordt geïnvesteerd in een gescheiden rioleringsstelsel dat het regenwater gescheiden afvoert naar de Dijle in de binnenstad. Dit wordt verder onderzocht in het hemelwaterplan.