De klimaatverandering leidt tot meer neerslag en meer dagen met zware neerslag. Hierdoor zullen er meer overstromingen zijn. Bij korte intense regenbuien is deze overlast het gevolg van een te kleine capaciteit van de riolering. Bij langdurige matige tot hevige regen komt dit door een algemene verzadiging van de bodem en natuurlijke waterlopen. 

Hemelwaterplan

In het hemelwaterplan werken we een visie uit hoe we samen oplossingen voor wateroverlast kunnen realiseren.

We onderzoeken hoe het regenwater kan worden hergebruikt, geïnfiltreerd, gebufferd en tot slot kan worden afgevoerd naar een waterloop. Dit doen we voor bestaande en geplande wegen, gebouwen, andere verharde oppervlakken en eventuele aangesloten onverharde oppervlakken. En we doen dit samen met onze buurgemeentes, andere overheden en waterbeheerders (Aquafin, Polderbesturen, Provincie, Vlaamse Milieumaatschappij, De Vlaamse Waterweg nv...). 

Wat doet het hemelwaterplan?

Een hemelwaterplan brengt de huidige situatie in kaart. Waar ligt al een gescheiden riolering? Riolering voor enkel hemelwater, de zogenaamde regenwaterassen, kunnen ondergronds of bovengronds liggen, bijvoorbeeld grachten. Daarnaast brengen we de plaatsen met wateroverlast in kaart. En tot slot onderzoeken we zones waar infiltratie (insijpelen in de grond) mogelijk is.

Door deze gegevens bij elkaar te leggen, komen we tot zones met een hoge prioriteit. Dat zijn zones waar overlast voorkomt en waar infiltratie moeilijk is of waar er geen riolering, gracht of waterloop is om het regenwater weg te voeren.

Voor deze zones zoeken we naar oplossingen om de wateroverlast weg te werken. Zo komen we met alle betrokken partners tot een gedragen visie voor de zones met een hoge prioriteit. Deze visie kan dan stap voor stap in de praktijk gerealiseerd worden.

Binnendijle als extra buffer

In een historische binnenstad is het moeilijk om de capaciteit van de riolering te vergroten en om extra ruimte voor infiltratie te voorzien. De Binnendijle kan een afvoerfunctie vervullen in extreme omstandigheden (hoogwater in de Afleidingsdijle in combinatie met een extreme regenbui). Dit is mogelijk als we investeren in een gescheiden riool dat het regenwater apart afvoert naar de Dijle in de binnenstad. Dit wordt verder onderzocht in het hemelwaterplan.

Sigmaplan Dijlemonding

Het Sigmaplan Dijlemonding creëert vijf gecontroleerde overstromingsgebieden (Zennegat, Grote Vijver Noord en Zuid, Tien Vierendelen en Bovenzanden).